Програма курсу

Програма курсу включає наступні теми:

1. Основи підготовки фінансової звітності
1.1. Процедура затвердження МСФЗ 
1.2. Концептуальна основа фінансової звітності
1.3. Представлення фінансової звітності (IAS 1)
1.4. Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності вперше (IFRS 1)

2. Особливості розкриття та коригувань
2.1. Облікова політика, зміни в бухгалтерських оцінках та помилки (IAS 8)
2.2. Події, що відбулися після звітного періоду (IAS 10)
2.3. Проміжна фінансова звітність (IAS 34)
2.4. Операційні сегменти (IFRS 8)
2.5. Розкриття інформації про зв'язані сторони (IAS 24)

3. Дохід 
3.1. Визнання виручки (IFRS 15)
3.2. Облік субсидій та розкриття інформації про урядову допомогу (IAS 20)

4. Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи (IAS 37)

5. Запаси (IAS 2)

6. Сільське господарство (IAS 41)

7. Необоротні активи
7.1. Основні засоби (IAS 16)
7.2. Витрати на позики (IAS 23)
7.3. Знецінення активів (IAS 36)
7.4. Оцінка за справедливою вартістю (IFRS 13)
7.5. Інвестиційна нерухомість (IAS 40)
7.6. Необоротні активи, призначені на продаж та припинена діяльність (IFRS 5)
7.7. Нематериальні активи (IAS 38). Об'єднання підприємств (IFRS 3)
7.8. Розвідка та оцінка запасів мінеральних ресурсів (IFRS 6)

8. Оренда (IAS 17)

9. Винагорода працівникам (IAS 19)

10. Вплив змін валютних курсів (IAS 21)

11. Податки на прибуток (IAS 12)

12. Облік фінансових інструментів
12.1. Фінансові інструменти (IFRS 9). Фінансові інструменти: представлення інформації (IAS 32). Фінансові інструменти: розкриття інформації (IFRS 7)
12.2. Прибуток на акцію (IAS 33)
12.3. Платежі з використанням акцій (IFRS 2)

13. Звітність групи. Складання консолідованого звіту про фінансове положення та звіту про комплексний прибуток.
Окрема фінансова звітність (IAS 27). Консолідована фінансова звітність (IFRS 10). Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства (IAS 28). Угода про спільну діяльність (IFRS 11). Розкриття інформації про долі участі в інших компаніях (IFRS 12)

14. Пробний іспит

Освітній центр
Програми підготовки до складання кваліфікаційних іспитів
АССА ДіпІФР