ІТ-аудит

ІТ -аудит - інструмент стратегічного управління компанією
Сьогодні для багатьох організацій інформація і технології, які її підтримують є найціннішими, хоча й часто не до кінця зрозумілими активами. Успішні компанії усвідомлюють ті вигоди, які пропонують інформаційні технології
( ІТ ) і активно застосовують їх, тим самим підвищуючи власну цінність, ефективність і інші переваги в конкурентному середовищі.
Однак сам факт впровадження і використання ІТ для цілей бізнесу зовсім не гарантує отримання всіх очікуваних переваг. Оскільки, як показує практика, крім вигод інформаційні технології можуть спричинити різноманітні негативні фактори, такі як залежність безперервності і результативності бізнесу від використання ІТ, а також різноманітні ІТ- ризики ( починаючи від несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, і закінчуючи фінансовими махінаціями ).
Поглиблення інтеграції інформаційних технологій у бізнес - процеси організацій і залежність результатів діяльності від їх застосування обумовлюють зростання значущості ІТ як стратегічного ресурсу, управління яким має здійснюватися на відповідному рівні.
Основи стратегічного управління інформаційними технологіями організації сформульовані в концепції ІТ Governance, на якій сьогодні базуються передові практики ІТ-менеджменту. Основний принцип цієї концепції декларує необхідність приведення у відповідність ІТ -стратегії компанії із загальною стратегією бізнесу, цілей і процесів ІТ з цілями і процесами бізнесу. Практичне досягнення такого рівня управління можливо тільки за умови цілісного бачення середовища інформаційних технологій ( ІТ -середовища ) організації як складної системи, постійного моніторингу її складових за певними показниками ефективності, а також проведення регулярного ІТ -аудиту за певними об'єктами / цілями контролю.
Аудит інформаційних технологій ( ІТ -аудит ) - незалежна перевірка (експертиза) ІТ -середовища підприємства з метою отримання достовірної інформації (фактів) про її поточний стан, формування об'єктивного аудиторського висновку, а також надання рекомендацій з удосконалення даної підсистеми підприємства.
Зростаюча увага бізнесу (не тільки ІТ- директорів, а й вищого керівництва компаній) до ІТ- аудиту обумовлено тим , що результати його проведення можуть дати відповіді на питання стосовно ефективності функціонування ІТ -середовища та його складових для досягнення цілей бізнесу; відповідності впроваджених ІТ моделей бізнесу, конкурентних переваг від використання ІТ, економічної обгрунтованості ІТ- інвестицій, впливу ІТ- ризиків на результати діяльності компанії, ефективності їх контролю, а також інших істотних аспектів.
Використання ІТ -аудиту в системі управління дає можливість керівництву компанії чітко побачити місце інформаційних технологій в загальній організаційній структурі та їх внесок у досягнення цілей бізнесу, оцінити рівень адекватності ІТ -стратегії до загальної стратегії бізнесу, рівень зрілості ІТ -процесів і менеджменту ІТ- ризиків.

Етап проведення ІТ -аудиту

  • попередня ІТ- діагностика;
  •  аудит ІТ- інфраструктури;
  • аудит ІТ -підрозділу;
  • аудит ІТ- безпеки;
  • контроль впровадження рекомендацій ІТ -аудиту.

Попередня ІТ- діагностика - проводитися протягом 3 - 5 робочих днів для визначення видів, термінів проведення та вартості робіт з IT- аудиту. У ході діагностики збирається інформація про компанію ( замовника аудиту), необхідна для виявлення ключових проблем у галузі IT. Це дозволить розробити детальну пропозицію про проведення IT -аудиту в компанії.
Аудит ІТ- інфраструктури - проводитися з метою отримання достовірної інформації (фактів) про поточний стан інфраструктури впроваджених в організації інформаційних технологій, її сильних і слабких сторін, ефективності функціонування для досягнення цілей бізнесу, а також надання професійних рекомендацій з удосконалення цієї підсистеми ІТ -середовища компанії.
Аудит ІТ -підрозділу - проводитися з метою отримання достовірної інформації (фактів) про поточний стан підрозділу управління інформаційними технологіями організації, його сильних і слабких сторін, ефективності функціонування для досягнення цілей бізнесу, а також надання професійних рекомендацій з удосконалення цієї підсистеми ІТ -середовища компанії.
Аудит ІТ- безпеки - проводитися з метою отримання достовірної інформації (фактів) про поточний стан інформаційної безпеки організації, її сильних і слабких сторін, ефективності функціонування для досягнення цілей бізнесу, а також надання професійних рекомендацій з удосконалення цієї підсистеми ІТ -середовища компанії.
Контроль впровадження рекомендацій ІТ- аудиту - проводитися з метою контролю та підтримки впровадження результатів аудиту його замовником. Цей етап є важливою практикою виконавця аудиту в напрямку забезпечення високого рівня якості та корисності результатів аудиту для максимального задоволення потреб бізнесу замовника.

Основа методології проведення ІТ -аудиту
У процесі надання послуг ІТ -аудиту ми керуємося кращими практиками у сфері ІТ- менеджменту, задокументовані у вигляді загальноприйнятих стандартів, інструкцій, інструкцій, таких як: ISACA IT Audit and Assurance Standards; ITGI COBIT ®; ISO 9000х, ISO 20000х, ISO 27000х, ISO 31000, ISO 38500:2008; IFAC IT Committee Guidelines; INTOSAI IT Audit Committee Guides; OGC ITIL ®; SEI CMMI ®; Hewlett- Packard ITSM; Microsoft MOF.

Проведення ІТ -аудиту на базі передового досвіду у сфері управління інформаційними технологіями організацій гарантує дотримання таких сучасних підходів менеджменту, як: системний, холістичний, процесний, клієнто-орієнтований, сервісний, а також, принципів стратегічного управління ІТ. 

Брошура по IT-аудиту

Наші послуги