Фінансовий та податковий Due Diligence

Фінансовий Due Diligence – це детальний фінансовий аналіз, який надає висновок щодо поточного фінансового стану підприємства, що досліджується, та його здатності генерувати прибуток у найближчому майбутньому. В процесі due diligence аналізується структура активів та пасивів підприємства, його доходи та витрати, дебіторська та кредиторська заборгованість, банківські займи, система фінансового контролю та планування, повнота управлінської інформації та якість звітності. Як правило, due diligence також виявляє незвичайні та невластиві бізнесу операції, аналізує внутрішньогрупові обороти та їх вплив на фінансові результати діяльності компанії. Особлива увага при проведенні due diligence приділяється аналізу грошових потоків та ліквідності поточних операцій, а також факторам, які здатні їх посилити або послабити в найближчій перспективі. Як правило, роботи due diligence охоплюють історичний період до 3-х останніх звітних років; обрій прогнозу охоплює період до 2-х років. Плани менеджменту відносно загальних перспектив бізнесу, обсягів продажу та прибутковості також аналізуються в контексті існуючих (поточних) показників.

У комерційній практиці розрізняють три види фінансового due diligence. Перший, і найбільш розповсюджений – це buy side due diligence, або аналіз бізнесу покупцем у цілях можливого придбання. Головна увага, під час аналізу, приділяється наявності реальних активів, стійкості ринкової позиції, поточної ліквідності, якості продукту та обґрунтованості операційних прогнозів менеджменту. Vendor due diligence або аналіз, який ініційований власником бізнесу як потенційним продавцем, є другим видом due diligence. В даному випадку, області аналізу залишаються тими самими, однак метою є продаж бізнесу, а не його придбання. Різновидом є підготовка до первинного публічного розміщення (IPO) та супутнє проведення міжнародного аудиту. Третій вид, M&A due diligence (аналіз бізнесу при злиттях та поглинаннях), в доповненні до вже зазначених вище загальних рис, володіє певною специфікою. Наприклад, проводиться аналіз операційної та стратегічної сумісності компаній, що об’єднуються; підтвердження синергії від злиття/поглинання по клієнтській базі, витратам і асортименту продукції (послуг), що випускається; визначається оптимальна структура та система керування бізнесом. Як показує практика, участь незалежного експерта під час проведення будь-якого з трьох видів due diligence є критично важлива та в значній мірі неминуча, зважаючи на необхідність забезпечити баланс інтересів сторін та зміцнення довіри для успішної реалізації угоди.
 
Due diligence позичальників представляє собою аналіз фінансової звітності, поточного фінансового стану та платоспроможності підприємства на замовлення банку, що кредитує. Без сумніву, ніщо не в змозі замінити кредитний аналіз позичальника, який проводиться самими банками – і такий аналіз, як правило, проводиться доволі якісно на стадії надання кредиту і наступного моніторингу займу. В доповнення до такого аналізу, роботи due diligence, що проводяться незалежною аудиторською компанією, надають банку можливість краще оцінити ризики кредитування, підвищують об’єктивність аналізу та зменшують конфліктність ситуацій, пов’язаних, наприклад, з моніторингом банківських ковенантів або пролонгацією кредиту. Особливістю due diligence позичальників є необхідність забезпечити професійну впевненість у прийнятті рішень Кредитними Комітетами та Правліннями банків – адже саме така впевненість, зрештою , забезпечує формування та обслуговування якісного кредитного портфелю. Краще розуміння ризиків практично завжди їх знижує – тому участь незалежного кваліфікованого аудитора в процесі аналізу та моніторингу позичальників є дієвим механізмом управління ризиками в банківському секторі.

Податковий (Tax) Due diligence – це аналіз всіх податкових аспектів бізнесу, що включає в себе оцінку поточного податкового навантаження,основних податкових нарахувань за рахунками та взаємовідносини з податковими органами. В процесі податкового due diligence також оцінюється відповідність нарахування податків за сумами та строками вимог податкового законодавства. Проводиться оцінка ризиків по відношенню до сплати податків на заробітну плату та в фонди соціального страхування. Податковий аналіз може проводитись як по відношенню до конкретної бізнес-ситуації (наприклад, розділ у фінансовому due diligence), так і набувати більш загальної форми податкового консультування. В обох випадках, найважливішим результатом податкового due diligence є повна обізнаність клієнта про наявні податкові ризики та усвідомлення прийняття рішення в контексті податкового права.

Систематизація даних (Data room). Важливим додатковим результатом проведення процедур due diligence, особливо за умов підготовки до угод IPO та M&A, часто стає систематизація даних клієнта, що досягається через побудову ефективних процедур доступу до різноманітної інформації і організацію «кімнати даних». Термін «кімната» характеризується суттєвою часткою умовності в його розумінні, так як збір та зберігання всіх даних підприємства в одному місці (фізичному чи віртуальному) нераціонально, небезпечно та практично нездійсненно. Разом з цим, процес аналізу великих масивів даних – необхідних під час підготовки великих угод – часто вказує на суттєві аспекти неефективності системи документообігу та обміну інформацією на підприємстві. Концепція «кімнати даних» має на увазі цілісну систему доступу до даних та передбачає цільове авторизоване використання інформації. Наші клієнти раз за разом виявляють, що «кімната даних» дійсно працює як практичний механізм, ефект від впровадження якого зберігається й після успішного завершення транзакції.
.

Наші послуги
Корпоративні послуги